שגיאה Error  

מייל לא נשלח

אחת או יותר מהשגיאות הבאות התרחשו:

1 הקובץ שלך גדול מדי
גודל הקובץ המירבי הינו 1024kb 

2 פורמט לא תקין של קובץ

 

אנא נסה/י שוב חזרה לרשימת המשרות

The mail was not sent

One or more of The following errors has occurred:

1 your file is too big.
The maximum file size is 1024kb

2 Invalid extension for your file

 

Please try again view job list in english